รางวัล โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12

รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ รุ่นที่ 12
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้รับเลือกให้เป็น “โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 12” จาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งจัดโดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย