วิสัยทัศน์ – พันธกิจ – อัตลักษณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้ประพฤติดี มีความรู้สู่วิชาชีพ จัดการเรียนรู้อย่างมีมาตรฐานสากล บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล บนพื้นฐานวิถีไทยด้วยการมีส่วนร่วมตามศาสตร์พระราชา”

พันธกิจ (Mission)

  1. 1. ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะแห่งความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

  2. 2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

  3. 3. บริหารโรงเรียนด้วยธรรมาภิบาลตามวิถีธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทยและตามหลักการมีส่วนร่วมตามศาสตร์พระราชา

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะแห่งความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดีตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและมึความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

  3. ผู้บริหารโรงเรียนบริหารโรงเรียนด้วยธรรมาภิบาลตามวิถีธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทยและสร้างความเข้มแข็งในการบริหารตามหลักการมีส่วนร่วมตามศาสตร์พระราชา

ค่านิยม (Values)

                   “ พอกพิทย์ สร้างรัก สร้างสุข เสริมบุญ เกื้อหนุนชุมชน ”