กิจกรรมปฐมนิเทศก์นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศก์นักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2565