แบบฟอร์มต่างๆ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

– แบบขอไปราชการ (pdf)
ใบลาป่วย (pdf)

เอกสารการเงิน
– ใบสำคัญรับเงิน (pdf)
– สัญญายืมเงิน (pdf)

——————————————————————————————————-

เอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ

แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนมัธยมฯ (ใหม่) สพม.ศกยส

เอกสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รูปเล่มสรุปผลการเรียนกิจกรรมชุมนุม (word)
สมุดบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมลูกเสือ (word)
สมุดบันทึกเวลาเรียนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์-รูปเล่ม (word)

 

——————————————————————————————————-

เอกสารฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

เอกสารงานบุคลากร

7127-แบบคำขอเพิ่ม-ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล  (word)
คำขอมีบัตรข้าราชการ (word)
คำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการครู  (word)
แบบเอกสารปรับวุฒิ  (word)
ใบลาป่วย(word)  หรือ  ใบลาป่วย(pdf)

——————————————————————————————————-

เอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป

——————————————————————————————————-